بیکاری فرصتهای شغلی ومنحنی بوریج دراستانهای ایران با رویکرد داده های تابلویی

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 432

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EGDR-5-20_007

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1394

Abstract:

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین نرخ بیکاری و نرخ فرصتهای شغلی و همچنین بررسی رابطه بین تعدادافراد جویای کار و تعدادفرصتهای شغلی دراستانهای ایران است به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال استخراج منحین بوریج و تابع تطبیق دراستانهای ایران بوده است منحنی بوریج یک رابطه تعادلی است که جریانهای ورودی و خروجی بیکاری را باهم برابر می کند و تابع تطبیق تعادل دربازار کار را توصیف می نماید و به دنبال آن وضعیت طبیعی و نرمال کشور را دربلندمدت نشان میدهد این مطالعه برای 30ساتان کشور درفاصله سالهای 1390-1386 بااستفاده ازداده های تابلویی صورت پذیرفته است نتایج حاصل ازتابع تطبیق نشانداده است که ارتباط مثبت ومعنی داری بین فرصتهای شغلی و تطبیق شغلی وجود داشته است نتایج ارزیابی منحنی بوریج نیز مطابق با انتظارات تئوریک بوده و رابطه منفی و معنی داری بین نرخ بیکاری و نرخ فرصتهای شغلی به اثبات رسیده است دراین مطالعه ضریب مثبت مربع فرصتهای شغلی تحدب منحنی بوریج را مطرح کردها ست

Keywords:

بازار کار/منحنی بوریج /تابع تطبیق /داده ها یتابلویی /ایران

Authors

محمدحسین احسان فر

استادیار گروه علمی اقتصاددانشگاه پیام نورتهران ایران

ابوالقاسم اثنی عشری امیری

دانشیارگروه علمی اقتصاددانشگاه پیام نورتهران ایران

سیده وجیهه میکائیلی

کارشناس ارشدگروه علمی اقتصاددانشگاه پیام نورتهران ایران نویسنده مسئول