مقایسه سلامت روان بیماران مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی بر حسب سابقه زندانی شدن

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 968

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSCONF02_077

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

Abstract:

مقدمه و هدف: اختلال شخصیت ضد اجتماعی همیشه مشکلی جدی در جوامع انسانی بوده است. با توجه به اهمیت این امر، پژوهش حاضر با هدف مقایسه سلامت روان بیماران مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی بر حسب سابقه زندانی شدن انجام گرفت. روش: روش این پژوهش علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی شهر اردبیل در سال 1393 می باشد. نمونه ی پژوهش شامل 50 مرد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی ساکن در زندان مرکزی شهر اردبیل بود که به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس اختلال شخصیت ضد اجتماعی میلون و پرسش نامه سلامت روان SCL90 (فرم کوتاه) استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی میانگین، انحراف معیار، آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (آنوا) و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی که دارای سابقه زندانی متفاوت هستند از نظر سلامت روان تفاوت معنی داری با هم دارند. نتایج آزمون نعقیبی شفه نیز نشان داد که افراد دارای سابقه زندانی بیشتر مشکلاتی مانند نشانه های بدنی، اضطراب و افسردگی بیشتری نسبت به افراد دارای عدم سابقه کمتر داشتند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که سابقه زندانی شدن بیشتر می تواند عامل خطرزایی برای سلامت روان بیماران ضد اجتماعی و انطباق آنها با جامعه باشد.

Keywords:

سلامت روان , اختلال شخصیت ضد اجتماعی , سابقه زندانی شدن

Authors

مینا طاهری فرد پیله رود

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه محقق اردبیلی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اتکینسون، ریچاردلی؛ اتکینسون، ریتا و هیلگارد، ارنست. زمینه روانشناسی، ترجمه ...
 • انجمن روانپزشکی آمریکا، "راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویراست ...
 • پالاهنگ حسن، نصر اصفهانی مهدی، براهنی محمد نقی، شاه محمدی ...
 • جزایری، ع؛ هژیر، ف؛ پورشهباز، ع؛ رضایی، م، "رابطه اختلالات ...
 • فتحی آشتیانی، ع. 1391. "آزمون های روانشناختی (ارزشیابی شخصیت و ...
 • شریفی، ع. هنجاریابی آزمون بالینی چند محوری میلون 3 در ...
 • کاپلان، هارولد؛ سادوک، بنیامین و گرب، جک. "خلاصه روانپزشکی. ترجمه ...
 • کاپلان، هارولد؛ سادوک، ویرجینیا، خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری/ روانشناسی بالینی. ...
 • قدوسی، آ، مقصودلو، ص؛ تقدسی نژاد، ف؛ صابری، _ شاهمرادی، ...
 • Bonn R.L, "Criminology. New York", Mc Graw Hill, pp. 47-48, ...
 • Berman WHJ, Sperling MB. "The Structure and function of adult ...
 • Cohen P, Chen H., Crawford T.N, Brook J.S, Gordo, K, ...
 • Eppright T.D, Kashani J.H, Robinson B.D, & Ride J. "CComorbidity ...
 • Fotiadou M, Livaditis M, Manou I, et al. "prevalence of ...
 • Garmez W, Watson D Doebbeling B.N, "Abnormal personality and the ...
 • Gunn J, Madaen A, Swinton M. "Treatment needs of prisoners ...
 • Homaee R. "The study of relation of distress and mental ...
 • Johnson J.G, Cohen P, Kasen S, Brook J. "SPersonality disorder ...
 • Klag S, Bradley G. The role of hardiness in stress ...
 • Maj M, Akiskal H.S, Mexxich J.E, COkasa A. "Personality disorders. ...
 • Millon T 1994. "Millon Clinical Multiaxial Inventory-III manual". Minneapolis, MN: ...
 • Noreik K, Grunfeld B, "Forensic Psychiatry in Norway". A review ...
 • Ress A, Hardy G.E, Barkham M. "Convairance in the measuremet ...
 • Sadock B.J, Sadock V.A, _ _ C omperehensive textbook of ...
 • Sanderson W.C, Wetzler S, Beck A.T, Betz B.F, "Prevalence of ...
 • Swonsom J.W, Brown RRisk, "factors and correlates of violence among ...
 • Shams A. CObstruction in order. In: Shams A. [Prison Pathology] ...
 • Sotoudeh H. "What is criminal psychology?", In: Sotoudeh H, Mirzaei ...
 • نمایش کامل مراجع