بررسی رابطه عدم اطمینان اطلاعات سرمایه گذاران بر بازدهی استراتژی شتاب در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 531

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEH02_242

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1395

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عدم اطمینان به اطلاعات و بازدهی استراتژی شتاب می باشد.داده های پژوهش از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای 86تا94 انتخاب شده است . دوره تشکیل و نگهداری پرتفوی شتاب نیز مقاطع 3 ماهه بوده است. در این تحقیق پرتفوهای شتاب بر اساس 10 متغیرسنجش عدم اطمینان اطلاعات تشکیل شده اند و ضمنا از ترکیب یکسان شاخصها نیز استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد از بین شاخصهای مورد بررسی، نسبت B/M اختلاف بین قیمت بالا و پایین ، اندازه و انحراف معیار بازدهی هفتگی ،اهرم مالی و ROA به بازدهی بیشتر استراتژی شتاب منجر می شود اما رتبه بندی مجدد پرتفوی شتاب با متغیرهای سن شرکت ،تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره،درصد تملک سهامدار عمده و انحراف جریان نقد عملیاتی تاثیری در افزایش بازدهی استراتژی شتاب ندارد .ضمنا روش رتبه بندی مجدد با ROA به بیشترین بازدهی منجر می شود.

Keywords:

عدم اطمینان به اطلاعات , واکنش بیش از حد , واکنش کمتر از حد شتاب

Authors

مسعود موفقی

دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران

شاپور محمدی

دانشیار گروه مدیریت مالی دانشگاه تهران و معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد

احسان حاجی حسن معمار

کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران