بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر فساد اداری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,065

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EDHRCONF01_120

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1395

Abstract:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر فساد اداری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد .روش تحقیق در این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی، بر اساس گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل از نوع توصیفی و غیر آزمایشی و از نظر نوع اجرا پیمایش می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه می باشد که به هرگروه پرسشنامه ای مجزا داده شده است. گروه اول شامل کلیه کارکنان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران میباشد که تعداد آنها در مجموع 1121 نفر است و با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری 286 نفر با نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و گروه دوم شامل مراجعان دریافت خدمات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشند که با توجه به نامحدود بودن این جامعه آماری 200 نفر از مراجعان به طور تصادفی به منظور نمونه گیری انتخاب شده اند. برای جمع آوری دادهها از دو پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی کولکوئیت و همکارانش ) 2001 ( که بین گروه اول و پرسشنامه ادراک فساد اداری در محیط کسب وکار )دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار، 1393 ( که بین گروه دوم توزیع شد، استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار 18 spss استفاده شده است که در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی، دادهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. برای بررسی توزیع داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده شد که نتایج این آزمون با سطح معناداری بیشتر از 0/05حاکی از وجود توزیع نرمال بین داده ها می باشد. همچنین با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، رابطه بین مولفه ای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.نتایج پژوهش حاکی از این است که رابطه منفی معنی داری میان عدالت سازمانی و فساد اداری کارکنان وجود دارد.

Authors

سید عبدالله حیدریه

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

ناصر فخاری

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

مهدی باغبان

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اکرمن سوزان روزا، 1385، فساد و دولت، علتها _ پیامدها ...
 • الیاسی، علیرضا، 392 1، بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک ...
 • بهلولی زیناب، نادر؛علوی متین، یعقوب؛ درخشان مهربانی، عادل؛1389، بررسی تاثیر ...
 • تقوی، مهدی؛ نیکومرام، هاشمغفا ری، فرهاد؛ طوطیان، صدیقه 0 139، ...
 • رضایی دیزگاه، مراد؛ علیپور، ‌حمید رضام‌رحیمی دیناچالی، عسکر؛ 0 139، ...
 • بررسی تاثیر رابطه ادرا ک بی عدالتی در سازمان بر گسترش میل به فساد اداری [مقاله ژورنالی]
 • سیدجوادین، سیدرضا _ فراحی، محمدمهدی ؛طاهری عطار، غزاله؛، شناخت نحوه ...
 • فانی، علی اصغرودانایی فرد، حسن‌زکیانی، شعله 1392، بررسی تاثیر عدالت ...
 • قلی پور، آرین . و پیران نژاد، ع (1387)، تاثیر ...
 • ودادی، احمد و آخوندی، فاطمه، 1389، بررسی رابطه میان عدالت ...
 • Alatza's, S. H. (2006) The autonomous, the universal and the ...
 • Aleman, U , (2008) Political corruption in Europe: Causes , ...
 • Bardhan, P(1 997). _ _ Corruption&Po litical Development: A Reviewof ...
 • Cropanzano Russell and Zinta S. Byrne and Ramona D Bobocel ...
 • Deconinck, James. B & Stilwell, C.Dean (2004), incorporating organizational justice, ...
 • Greenberg, Jerald (1990), "Organizational Justice: Yesterday, Today and Tomorrow", Journal ...
 • Greenberg, Jerald (1987), _ Taxonomy of Organizational Justise Theory"; Academy ...
 • Khan, M.M. (1999), "Political and Administratie Corruption: Concepts, Comparative Experience ...
 • Olkkonen, Maria- Elena & Lipponen, Jukka, (2006), Relationships between organizational ...
 • Passas, Nikons ! Causes and Consequences of Corruption". 8t International ...
 • Ro se-Ackerman, Susan.(1999). Corruption and Government, New York: Cambridge University ...
 • نمایش کامل مراجع