بررسی فراوانی بابزیا در س گهای نواحی شهری وروستایی شهرستان تبریز

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 537

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_VTJ-29-2_007

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1395

Abstract:

بابزی وزیس سگسانان یک بیماری مهم ناشی از گونههای بابزیا بوده و دارای اهمیت بهداشتی و انتشار جهانی است. این بیماری در سگها نخست به عنوان یک بیماری استوایی و تحت استوایی در نظر گرفته میشد، اما به تازگی افزایش وقوع آن در مناطق معتدل دنیا نیز مشخص شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی آلودگی به تکیاختهی بابزیا در سگهای شهرستان تبریز و حومه بود. از 121 قالده سگ به صورت تصادفی نمونهی خون تهیه شد. به روش میکروسکوپی گسترشهای نازک خون محیطی و به روش مولکولی با تکثیر قطعهی به طول 416 جفت باز از توالی ژن rDNA 18S آلودگی سگها به بابزیا بررسی شد. در بررسی مولکولی و میکروسکوپی به ترتیب 22(2/18 )%و 8(6/6 )%نمونه از همهی مناطق آلوده بودند. بیشترین میزان آلودگی در سگهای تجاری )6/28 ،)%نر )2/19 )%کمتر از دو سال )1/21 )%بود. اختالف معنی داری بین فراوانی آلودگی با شاخصهای فردی دامها مشاهده نگردید. در این مطالعه تشخیص مولکولی آلودگی بابزیای سگ در مقایسه با روش میکروسکوپی کارایی بیشتری داشت و بررسیهای تکمیلی توصیه میشود.

Authors

مهدی حسین زاده ورجوی

دکتری حرف های دامپزشکی، گروه آموزشی پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

جواد اشرفی هلان

استاد آسیب شناسی، گروه آموزشی پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

نسرین صالحی

استادیار انگل شناسی، گروه آموزشی پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

احد بازمانی

کارشناسی ارشد انگل شناسی، مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری تبریز