ارتباط مکانیزم های دفاعی با متغیرهای جمعیت شناختی در بین افراد آسیب دیده روانی و جسمی بعد از طلاق سازمان بهزیستی(اورژانس اجتماعی) شهرستان های چالوس و نوشهر

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 756

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISEPP01_169

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395

Abstract:

مقدمه: مکانیزم های دفاعی به دلیل اهمیت ویژه ای که در مفهوم پردازی اختلال های روانی و درمان آنها از دیدگاه روانپویشی دارند، مورد توجه بالینی و پژوهشی خاص قرار گرفته اند. با توجه به ماهیت برخی از مکانیزم های دفاعی به خصوص مکانیزم هایی که ابعاد آسیب شناسی آنها مسلط است، انجام این مطالعه ضروری به نظر می رسد. اهداف مطالعه: این مطالعه با هدف بررسی ارتباط مکانیزم های دفاعی با متغیرهای جمعیت شناختی در بین افراد آسیب دیده روانی و جسمی بعداز طلاق سازمان بهزیستی(اورژانس اجتماعی) شهرستان های چالوس و نوشهر به انجام رسیده است. روش اجرا: این مطالعه به روش توصیفی-همبستگی بوده و جامعه آماری آن را زوجین آسیب دیده روانی و جسمی پس از از طلاق سازمان بهزیستی شهرستان چالوس و نوشهر در سال 94-1393 شرکت کرده بودند، تشکیل داده است و تعداد نمونه آن را 311 نفر تشکیل داده اند که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار این مطالعه شامل پرسشنامه مکانیزم های دفاعی (DSQ-40) می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و T مستقل استفاده گردیده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که بین مکانیزم های دفاعی با متغیر سن همبستگی مثبت و معنی دار و با متغیرهای سابقه ی کار و درآمد همبستگی منفی وجود دارد. همچنین بین مکانیسم های دفاعی با شغل و طبقه ی اجتماعی مراجعان تفاوت وجود دارد. بین مکانیسم های دفاعی و جنسیت پاسخ دهندگان نیز تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: برای دست اندر کاران درمان و بهداشت روانی، کاربست مکانیزم های روانی رشد نایافته و نوروتیک به عنوان نشانگان اختلالات روان شناختی تلقی می شود، نتایج این مطالعه رهیافت های قابل توجهی به متخصصان بالینی جهت مواجهه موثر و مداخله به هنگام با کاربست مکانیزم های دفاعی ارایه می کند.

Keywords:

متغیر های جمعیت شناختی , مکانیزم های دفاعی , اورژانس اجتماعی

Authors

شقایق تیلاب

دانشجوی روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی،چالوس،چالوس ایران

شقایق صفرنیاکان

دانشجوی روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی،چالوس،چالوس ایران

سپیده لسانی

دانشجوی روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی،چالوس،چالوس ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • فروید، آ. (1382). من وسازوکارهای دفاعی.ترجمه م.علی خواه.تهران: نشر مرکز(تاریخ ...
 • اکبری، س.رستمی .، .زارعان، م(1387. رابطه هوش هیجانی و مکانیزم ...
 • جعفرنژاد، پ، فرزاد، و، مرادی، ع، شکری، ا(1383). بررسی رابطه ...
 • محتشمی، فرقدانی، گنجی، (1391 بررسی اثرات اصلی و تعاملی سبک ... [مقاله کنفرانسی]
 • مدیریت چالش ها و راهکارها (رهبری و رفتار سازمانی) [مقاله کنفرانسی]
 • قبادی، سروش؛ خزایی، کامیان (1391)، تیین سلامت روانی بر مبنای ... [مقاله کنفرانسی]
 • آیتی پور، تباریان، مستحفظیان، (1391)، ارتباط بین سبک های دفاعی ... [مقاله کنفرانسی]
 • تقوی، نجفی، کیان ارثی، آقایان، (1391)، مقایسه ی ناگویی خلقی، ... [مقاله کنفرانسی]
 • خدامرادی، بشارت، همتی، (1389)، مقایسه سبک های دفاعی در بیماران ...
 • Cramer, P. (2000).Defense Mechanisms in psychology Tday.. Am psychology. 41(1).35 ...
 • Bond M.perry JC (2004).Long - term change in Defensestyles with ...
 • WestenD. The scientifid legacy of Sigmund Freud: Toward P sycho_dynamic ...
 • Freud A(1995). Theego and the mechanisms of defense. In the ...
 • Bond MP, Vaillant GS. An empirical study of the relationship ...
 • Vaillant GE, Drake RE. Maturing of ego defense in relation ...
 • Freuds. Theego and the id.Jn struchey J (editor and translator). ...
 • Vaillant GS. Adaptive mental mechanisms: Their role in a positive ...
 • Vaillant GE.An empirical derived hieiarchy of adaptive mechanisms and its ...
 • Vaillant GE.Ego mechanisms of defense and personality Psychoputho logy , ...
 • نمایش کامل مراجع