مقایسه خود راهبری و ابعاد آن در میان اعضاء هیات علمی دانشگاه اصفهان و آزاد اسلامی واحد خوراسگان در سال تحصیلی 87-88

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 556

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FFNCE04_024

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395

Abstract:

موفقیت در مدیریت و هدایت خویش، اساس موفقیت سازمان ها و جامعه را پایه ریزی می کند. پژوهش حاضر در چهار بعد مدیریت زمان، مهارت های ارتباطی، مدیریت کلاس و برنامه ریزی رشد حرفه ای؛ به مقایسه خود راهبری اعضاء هیات علمی دانشگاه اصفهان و آزاد اسلامی واحد خوراسگان در سال تحصیلی 88_87 پرداخته است. روش پژوهش، عل مقایسه ای بود. جامعه آماری مورد مطالعه، اعضاء هیات علمی دانشگاه اصفهان و آزاد اسلامی واحد خوراسگان به مقدار 854 نفر بود که از این تعداد با روش نمونه گیری خوشه ای، 84 نفر مطابق با فرمول حجم نمونه، به عنوان نمونه آماری گزینش شد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 40 گویه مطابق با طیف لیکرت بود که پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 0/87 برآورد و برای سنجش روائی پرسشنامه از روائی محتوایی استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش در دو سطح توصیفی نظیر (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (t مستقل، T2، آنوا و توکی) صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که میان توان خود توان خودراهبری اعضاء هیات علمی در هر دو دانشگاه و همچنین بین میزان استفاده از مدیریت زمان، مدیریت کلاس و برنامه ریزی رشد حرفه ای این دو گروه، در سطح 0/05> P تفاوت معناداری وجود نداشت. بعلاوه مقایسه میانگین توان خودراهبری اعضاء هیات علمی با توجه به سابقه خدمت و مرتبه علمی آنان تفاوتی را نشان نداد، اما بر حسب سن و جنسیت تفاوت معناداری مشاهده گردید. طبق نتایج بدست آمده میزیان مهارت های ارتباطی اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خواسگان بیشتر از دانشگاه اصفهان بوده است. مقایسه میانگین نمرات خودراهبری اعضاء هیات علمی هر دو دانشگاه در ابعاد مورد مطالعه نیز در سطح 0/01>P، بیشترین میزان را در بعد مهارت های ارتباطی و کمترین نمره را در بعد مدیریت زمان نشان داد.

Authors

آذر قلی زاده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

سعیده علوی نژاد

کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اسمیت، کولین جی؛ لاسلت، رابرت.1380. مدیریت کارآمد در کلاس درس، ...
 • ایران نژاد پاریزی، مهدی؛ ساسان گهر، پرویز. 1371. سازمان و ...
 • باقریان، فاطمه. 1383." توسعه و آموزش عالی"، نامه آموزش عالی، ...
 • حسینی. محمود. 1376. "راهبردها و روش های ارتقاء و توسعه ...
 • روفی، محمد حسین. 1374. مدیریت رفتار کلاسی (مهارت های آموزشی ...
 • زارعی، عبدالحسین. 1378. "بررسی رابطه مهارت سازمانی مدیریت زمان با ...
 • سالک، فاطمه. 1382. "بررسی تایر ارزشیابی کیفیت تدریس اعضاء هیات ...
 • سلسبیلی، نادر. 1373. "پژوهشی در خود راهبری و خود ارز ...
 • شنبدی، مرتضی. 1376. "بررسی عوامل موثر در مدیریت اتر بخش ...
 • شیخ نظامی نائینی، زهرا. 1376. "مقایسه خود راهبری و ابعاد ...
 • طوسی، محمد علی. 1375. "مفهوم تازه ای از آموزش و ...
 • فرخ نژاد، نصر الله. 1380. "بررسی شامل موثر در مدیریت ...
 • لاکت، جان. 1376. مدیریت اثر بخش، ترجمه سید امین الله ...
 • تحمدی، سید محسن. 1379. "خود رهبری و ابعاد آن در ...
 • نادی، علی. 1382. "بررسی میزان آمادگی دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی ...
 • هنزایی زاده، زهرا. 1380 . "ارتباط بین جو سازمانی و ...
 • Cowan, J. 1977. The self-reliant manager, New York: Amcacom. ...
 • Day, C. 1997. Teachers in the twenty-first century: Time to ...
 • Flowers, J .R.2003 _ Developing life skills: perception of graduates ...
 • Good. C.V. 1977. Dictionary of education, New York: McGraw-Hil More. ...
 • SRchooler, C, Mesfin, S. M. & Oates, G. 2004. Occupational ...
 • Stewrt. D.M. 1987. Effective writing, Handbook of Management Skills, Gulf. ...
 • Turner, L. 2005. Patterns of learning in meaningful work. The ...
 • نمایش کامل مراجع