ساختارشجره برخی گله های گاوهلشتاین ایران و تاثیرآن برهم خونی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 314

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJAS-44-2_005

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396

Abstract:

دربررسی حاضر ازاطلاعات شجره ای گاوهلشتاین ایران که توسط مرکزاصلاح دام کشور درطی سالهای 1350تا 1388 ثبت شده بود برای بررسی علت افزایش هم خونی استفاده شد ضریب هم خونی و معیار کامل بودن شجره همه گاوها بااستفاده ازساختا ر شجره ی 883713حیوانم حاسبه شد گله های با معیارکامل بودن شجره بیش از0/85 استخراج و به دوگروه هم خونی زیاد گروه 1 یا متوسط هم خونی 0/0514و معیار کامل بودن شجره 0/97 و گروه هم خونی کم گروه 2 بامتوسط هم خونی 0/0184و معیار کامل بودن شجره 0/95 تقسیم شدند برای هردوگروه جمعیت مرجع حیوانات متولد شده درطی سالهای 138تا1388 تعریف شدند تعدادحیوانات شجره ی هرگروه به ترتیب 35638حیوان درگروه 1 و 41850حیوان درگروه 2 بود احتمال منشا ژن تعدادحیوانات بنیان گذار تعداد موثرحیوانات بنیان گذار معادل ژنومی حیوانات بنیان گذار و اندازه موثر حیوانات غیربنیان گذار و سهم بنیان گذارها برای هردوگروه محاسبه شد

Authors

رضا خلخالی

دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

رسول واعظ ترشیزی

دانشیارگروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

علی اکبر مسعودی

استادیارگروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس