طراحی شهری با رویکرد تاثیر عناصر تزیینی بر ارتقاء خوانایی با تاکید بر حس تعلق مکان (نمونه موردی :محله ملاصدرا قزوین)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 665

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CBEAUI04_002

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

در این تحقیق که با عنوان طراحی شهری با رویکرد تاثیر عناصر تزیینی بر ارتقا خوانایی با تاکید بر حس تعلق مکان نمونه موردی : محلهملاصدرا قزوین انجام شده است . مساله اصلی تاثیر گذاری به کارگیری عناصر تزیینی شهری بر خوانایی توسط ساکنین می باشد اینکهعناصر تزیینی تا چه میزان می توانند بر ساکنین محله تاثیر بگذارند و آنها را در شناخت و ایجاد تصویر ذهنی از محله و تبع آن تعلق خاطربه محل را به وجود آورد.تحقیق پیش رو با هدف سنجش اثر گذاری عناصر تزیینی شهر بر خوانایی و همچنین اثر گذاری فاکتور عناصر تزیینی و خوانایی شهر برایجاد حس تعلق مکان به اجرا در آمده است.در این بررسی از حیث روش شناسی از روش تحقیقات پیمایشی استفاده شده است . ضمن اینکه در خلال کار و جهت جمع آوری اطلاعاتاز روش کتابخانه ای و بررسی اسناذی در بعد نظری و همچنین از روش میدانی جهت گرد آوری اطلاعات محیطی و تهیه نقشه استفادهشده است.در مجموع پس از مطالعات اولیه اقدام به شناسایی عناصر تزیینی شهری در محله مورد نظر نموده و پس از تنظیم پرسشنامه ای شامل 5بخش اطلاعات شخصی پاسخگویان ، طیف سنجش حس تعلق مکانی از بعد احساسی ،بعد اجتماعی و کالبدی و همچنین سنجش خواناییشهر و اثر گذاری عناصر تزیینی طراحی و سنجش رویکرد ساکنین به موضوع و تلفیق آن با مشاهدات میدانی بر آمدیم .بر اساس بررسی صورت گرفته و داده های بدست آمده می توان گفت این تحقیق به این نتیجه در زمینه موضوع است یافته کهاول اینکه حس تعلق مکانی از بعد احساسی ، اجتماعی و کالبدی از عوامل متعددی تاثیر پذیر است.دوم اینکه در طراحی شهری توجه به ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و اعتقادی افراد ضروری است.سوم اینکه هر آنچه بر زیبایی شهر بیافزادی بر ایجاد تصویر ذهنی و خوانایی شهروندان اثر گذار خواهد بود.چهارم اینکه خوانایی شهر و ایجاد تصویر ذهنی شهروندان از محله در ایجاد حس تعلق به محله از بعد احساسی ، اجتماعی و کالبدی اثرگذار است.

Authors

آرمین اطلس باف

دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران