نظارت وراهنمایی آموزشی (چالش ها و راه کارها)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,141

This Paper With 8 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DMCI01_006

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

نظارت وراهنمایی آموزشی یکی ازفعالیت های مهم وموثردررشدوموفقیت نظام های آموزشی به شمار می رود. به گونه ای که می توان ادعاکرد ملاک تمایزمدارس اثربخش از غیراثربخش درمیزان برخورداری آنان ازفعالیت های صحیح نظارت وراهنمایی آموزشی است.نظارت وراهنمایی آموزشی فعالیتی است که به منظوررفع موانع ومشکلات تدریس وفعالیت های آموزشی معلمان صورت می گیردکه هدف اولیه آن بهبود واصلاح تدریس ورشد حرفه ای معلمان وهدف نهایی آن بهبودیادگیری ورشد همه جانبه ی دانش آموران است.نظارت وراهنمایی آموزشی مانند سایر زمینه های علوم رفتاری ازاصول، مفاهیم ومدل هایی برخورداراست که فهم ودرک آن-هاموجب تعدیل واصلاح رفتارناظران می شود.دراین مقاله سعی شده است که پس ازبررسی ضرورت نظارت و راهنمایی آموزشی به مفاهیم ،اصول ومدل های نظارت پرداخته شودودرادامه نیز مدل نظارت حمایتی که ازمدل های جدیداست درمبحث آینده ی نظارت درکشورموردبررسی قراخواهدگرفت ودر انتها نیز به بررسی چالش های موجود وارایه ی راه کاردر این زمینه خواهیم پرداخت.

Authors

سعید ترشابی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه بیرجند

هادی پورشافعی

عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند (دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی)