پیش بینی تنظیم هیجان بر پایه ی سبک مقابله ای اسلامی در معلمین زن پایه ی ابتدایی شهرستان یزد

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 558

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EIES01_019

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

Abstract:

باتوجه به نقش معلمان در حیطه ی تعلیم و تربیت و موثر بودن تنظیم هیجانات معلمان در روند تعلیم و تربیت، بررسی عواملی که در تنظیم هیجانات موثر باشد از اهمیت به سزایی برخورداراست.این پژوهش باهدف پیش بینی تنظیم هیجان بر پایه ی سبک مقابله ای اسلامی در معلمین زن پایه ی ابتدایی شهرستان یزد پرداخته است. این تحقیق از نوع تحقیق کاربردی می باشد و می توان این تحقیق را تحقیق توصیفی از نوع همبستگی دانست. جامعه آماری این مطالعه را کلیه ی معلمین زن پایه ی ابتدایی ناحیه ی دو آموزش و پرورش شهرستان یزد تشکیل می دهد که با استفاده از نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای 15 مدرسه در ناحیه ی دو انتخاب شد و طبق فرمول کوکران از بین معلمین زن پایه ی ابتدایی در ناحیه ی دو 250 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد و پرسشنامه های تنظیم هیجان، سبک مقابله ی اسلامی بین معلمین توزیع گردید، نتایج نشان داد که رابطه ی بین تنظیم هیجان و سبک مقابله ی اسلامی مثبت است و با افزایش استفاده از راهبردهای مقابله ی اسلامی تنظیم هیجان معلمان بیشتر می شود.

Keywords:

تنظیم هیجان , سبک مقابله ی اسلامی , معلمان

Authors

ناهید خواجه پور گراکویی

دانشجو کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی گروه مشاوره، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

احمد عبدالحسینی

عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران