اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر بهزیستی روان شناختی اعتماد به نفس نوجوانان بدسرپرست

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 393

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCE02_143

تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1398

Abstract:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر بهزیستی روانشناختی اعتماد به نفس نوجوانان بدسرپرست بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه نوجوانان بدسرپرست شناخته شده توسط بهزیستی در شهر گوهر دشت کرج بودند که از بین آنها 20 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش کنترل گمارده شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامههای بهزیستی روانشناختی ریف 1989 اعتماد به نفس آیزنک ESI بود. برای تجزیه تحلیل داده ها در سطح توصیفی از میانگین انحراف استاندارد در سطح استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج تحلیل کوورایانس نشان داد که واقعیت درمانی گروهی بر بهزیستی روانشناختی مولفه های آن یعنی پذیرش خود، استقلال، ارتباط موثر با دیگران، هدفمندی در زندگی رشد شخصی نوجوانان بدسرپرست موثر بود این تاثیر در گروه آزمایش شاهد به صورت معناداریمتفاوت شد. یافته ها همچنین نشان داد که واقعیت درمانی گروهی بر عزت نفس نوجوانان بد سرپرست موثر بود. بنابراین استفاده از این روش درمانی برای افزایش بهزیستی روانشناختی اعتماد به نفس نوجوانان بدسرپرست پیشنهاد میگردد

Authors

فرشته علی عسگری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

فریبا رجبی مقدم

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس

زهرا جیریایی شراهی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات