تاثیر سن مدل های تبلیغاتی بر روی تمایل بر قصد استفاده از محصول و نقش متغیر جنسیت بر آن

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 663

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICOEM04_096

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

Abstract:

این تحقیق به بررسی دانش و مهارت استفاده از مدل های تبلیغاتی را با استفاده از تکنیک های مدلینگ در محدوده سنی باتوجه به جنسیت را مورد بررسی قرار داده است و این که جنسیت )زن و مرد ( و یا سن مدل های تبلیغاتی ) نوجوان و جوان ( بر قصد خرید محصول از طرف مصرف کننده موثر است یا خیر را مورد بررسی قرار داده ایم. پژوهش ما از نظر هدف پژوهشکاربردی و از نظر مسیر پژوهش آزمایشی میدانی است و نمونه گیری این تحقیق به شیوه تصادفی و با کنترل جنسیت می باشد.در این تحقیق ما از یک مطالعه با طرح عاملی 2*2 بهره می بریم که شامل جنسیت) مرد و زن ( و سن مدل )جوان و نوجوان ( می باشد. که شامل 4 سناریو بوده که از عکس و متن تشکیل شده و تعداد نمونه های این تحقیق 240 مورد از دانشجویان و دانش آموزان هستند که مورد بررسی قرار گرفته اند. ابزار گرد آوری اطلاعات در این تحقیق پرسش نامه است که از مقیاس هایلیکرت و افتراق معنایی بهره برده ایم و در تحلیل آن ها از نرم افزار اس پی اس اس استفاده کرده ایم. در تجزیه و تحلیل استنباطی و استخراج نتایج پژوهش از روش های آماری تحلیل واریانس چندمتغیری با دو متغیر مستقل استفاده شده است. بهمنظور بررسی طبیعی بودن داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده شد. نتایج اثر تعاملی دو متغیر جنسیت و سن مدل های تبلیغاتی نشان می دهد که مقدار آمارههای F از F جدول کوچکتر شده و سطح معناداری از مقدار خطا ) 5%( بزرگتر شدهاست و لذا فرض صفر تایید شده و فرض مخالف رد گردیده است و تاثیر تعاملی متغیرهای مستقل پژوهش بر روی متغیر وابسته معنادار نمیباشد. یعنی به لحاظ آماری، میانگین نمرات متغیر وابسته مذکور پژوهش در سطوح مختلف جنسیت و سن مدل های تبلیغاتی برابر است. در بحث کاربردی این تحقیق بازاریابان باید دقت داشته باشند که تبلیغات محصولات دارای فن آوری بالادر جامعه ما با استفاده از مدل های تبلیغاتی با تکنیک جنسیت و سن مدل های تبلیغاتی بی تاثیر است و باید از تکنیک های دیگر تبلیغاتی استفاده کنند.

Keywords:

سن مدل- جنسیت – قصد خرید)تمایل استفاده از محصول(

Authors

میثم فرزانه بجستانی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

کامبیز حیدرزاده

دکتری مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی، عضو هیت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات