بررسی تاثیر دبی جت مستغرق در انتهای حوضچه آرامش بر مشخصات پرش هیدرولیکی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 575

This Paper With 10 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AUUM03_262

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

Abstract:

با توجه به اهمیت سازه های استهلاک انرژی در کاهش میزان فرسایش و عدم انجام مطالعه در خصوص حوضچه های آرامش با جت های افقی مستغرق در داخل کشور و نیاز به انجام آزمایش و بررسی بیشتر در مورد این سازه، با تغییر در پارامترهای مختلف و استفاده از چندین دبی جت افقی مستغرق و مشاهده ی اثرات آن در میزان اتلاف انرژی سازه را مورد آزمایش قرار داده ایم.دراین تحقیق بااستفاده از یک مدل فیزیکی در دانشگاه شهیدچمران اهواز،تاثیر دبی های مختلف جت افقی مستغرق با هدهای آبی مختلف بر مشخصات پرش هیدرولیکی موردبررسی قرار گرفت.آزمایشات با نسبت های مختلف دبی جت افقی به دبی کل وبا و هدهای آبی کل متفاوت (40،30،25،20،15) در مجموع30 آزمایش انجام گرفت که با افزایش نسبت دبی جت افقی مستغرق به دبی کل میزان کاهش عمق ثانویه پرش و میزان استهلاک انرژی افزایش یافته که بیشترین میزان استهلاک انرژی وکاهش عمق ثانویه پرش مربوط به هد آبی کل 40 لیتر برثانیه با نسبت دبی جت افقی مستغرق به دبی کل 20.45 بوده ودر تمامی آزمایشات طول پرش هیدرولیکی کاهش پیدا کرده.

Authors

اسماعیل قنبری عدیوی

دانشجوی کارشناسی ارشد آب وسازه های هیدرولیکی ازدانشگاه شهیدچمران اهواز

سیدمحسن سجادی

استادیارگروه سازه های آبی ،دانشکده مهندسی علوم آب،دانشگاه شهیدچمران اهواز