ارتباط دولت الکترونیک با مسیولیت پذیری اجتماعی کارکنان ادارت ورزش و جوانان استان همدان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 414

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF03_066

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

Abstract:

هدف این تحقیق بررسی ارتباط دولت الکترونیک با مسیولیت پذیری اجتماعی کارکنان ادارت ورزش و جوانان استان همدان بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان ادارت ورزش و جوانان استان همدان بودند که تعداد 100 نفر به روش غیر تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. وسیله اندازه گیری در این تحقیق دو پرسشنامه دولت الکترونیک و مسیولیت پذیری اجتماعی بود. داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی با کمک نرم افزار spss و آزمون ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد:بین دولت الکترونیک و بعد قانونی مسیولیت پذیری اجتماعی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.. بین دولت الکترونیک و بعد اخلاقی مسیولیت پذیری اجتماعی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. بین دولت الکترونیک و بعد اقتصادی مسیولیت پذیری اجتماعی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. بین دولت الکترونیک و بعد نوع دوستانه مسیولیت پذیری اجتماعی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. بطور کلی بین دولت الکترونیک و مسیولیت پذیری اجتماعی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

Authors

حسین پور سلطانی زرندی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

آزاده حیدری فرید

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی، دانشگاه پیام نور کرج

رضا جوادی سرخه دیزج

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی، دانشگاه پیام نور کرج