بررسی تاثیر رویت پذیری فضاهای شهری بر میزان خوانش آن ها (نمونه موردی: خیابان امین الملک تهران)

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 881

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HIAP03_015

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

در بررسی تجربه ادراک بصری محیط شهری، رویت پذیری کالبد محیط موضوع واجد اهمیتی به شمار می آید و پرداختن به آن می تواندتاثیرات قابل توجهی را بر ارتقاء کیفیت فضاهای شهری بر جای نهد. در این پژوهش به موضوع رویت پذیری و ارتباط آن با میزان خوانایی فضایشهری در خیابان امین الملک تهران- به عنوان نمونه موردی مطالعه- پرداخته شده است. برای ارزیابی رویت پذیری از ابزار آیزوویست دو بعدی و نرم افزار Syntax2D استفاده گردیده است. در این رابطه برای تعیین میزان رویت پذیری فضا، 6 متغیر آیزوویست شامل مساحت، محیط، جمعشدگی، بسته شدگی، فشردگی و مدوریت مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت رابطه میان مقادیر کمی این 6 متغیر با امتیاز خوانایی هر فضا بررسیشد و میزان ارتباط میان خوانایی با رویت پذیری در نمونه مورد مطالعه مشخص گردید. همچنین به منظور ارتقاء سطح آزمون های پژوهش حاضر واستخراج میزان خوانش محیط از نقطه نظر کاربران از نمایش تصاویر 360 درجه پویا به افراد مورد آزمون استفاده گردید.

Authors

امین شکیبامنش

عضو هییت علمی، دانشگاه هنر تهران

سپیده طایفه هاشمی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران