حکمروایی خوب و کنشگران مدیریت شهری شهر کرمانشاه

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 577

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRURBAN01_009

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

Abstract:

یکی از مباحث بسیار مهم و جدید از ده هی 1990 به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده، بحث حکمروایی خوب شهری است که پیونددهنده میان اصول و ارزشهای حاکمیتی و رویکردهای نوین و انطباقی سازماندهی به حساب میآید و با بهره گیری از مفاهیم مشارکت، قانونمداری، شفاف سازی، انعطاف پذیری، وفا قمحوری، عدالت، کارآمدی و پاسخگویی، زمینه مدیریت شهری خوب و شایسته را فراهم میآورد. هدف از این پژوهش توجه به حکمروایی خوب، مطلوب و شایسته شهری در مدیریت شهری کلانشهر کرمانشاه است. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و به لحاظ روش توصیفی– تحلیلی )پیمایشی( می باشد. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان شهر کرمانشاه می باشد. یافته های پژوهش نشان دهنده پایین بودن مولفه های حکمروایی خوب در مدیریت شهری بوده است. در صورتیکه از رویکردهای نوین مدیریت شهری، حکمروایی خوب و مطلوب شهری م یباشد. راه مدیریت شهری از حکمروایی خوب شهری گفتمان تعاملی و وفاق )دولت، بخش عمومی، بخش خصوصی و شهروندان( می گذرد.

Authors

ابوالفضل مشکینی

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس

احسان خسروی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی،MBA

سجاد زنگیشه یی

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران