بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی بر میزان هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 294

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JDN-3-3_002

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

Abstract:

مقدمه و هدف: اساسی ترین شاخص مراقبت و درمان دیابت،کنترل قند خون در محدوده نرمال است. هموگلوبین گلیکوزیله، متوسط قند خون بیماران را در 2-3 ماه گذشته نشان داده و میزان سودمندی درمان را ارزیابی نمایند. لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی بر میزان هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابتی نوع دو در مرکز دیابت شهر کاشان در سال 93 انجام شد.مواد و روشها: در کارآزمایی بالینی حاضر، 100 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع دو که معیارهای ورود را داشتند، انتخاب، و بصورت تصادفی بلوکی به دو گروه کنترل و آزمون تقسیم شدند. مداخله بصورت برگزاری جلسات آموزشی بود که هر هفته دوبار بمدت 4 هفته برگزار شد. آزمایش هموگلوبین گلیکوزیله، قبل و بعد از مداخله، دربیماران دیابتی دو گروه (آزمون و کنترل) انجام شد. اطلاعات حاصل با نرم افزار Spss16 با استفاده از آزمون های آماری من ویت نیو، کای اسکویر، اگزکت فیشر و آزمون تی، تجزیه و تحلیل شد.یافتهها: نتایج نشان داد دو گروه از لحاظ متغیرهای دموگرافیک تفاوت آماری معنی داری با یکدیگر ندارند. میانگین هموگلوبین گلیکوزیله در هر گروه (آزمون و کنترل)، بعد از مداخله تفاوت معنی داری دارد (P≤0/0001) در حالیکه تفاوت میانگین هموگلوبین گلیکوزیله در گروه آزمون و کنترل، پس از مداخله از نظر آماری معنی دار نیست(.(P=0/9بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، اجرای برنامه توانمندسازی در بیماران دیابتی، در کوتاه مدت، بر هموگلوبین گلیکوزیله تاثیری ندارد.

Authors

محمد آقاجانی

مربی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

ندا میرباقرآجرپز

مربی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی، و عضو مرکز تحقیقات بیماریهای اتوایمیون دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، دانشجوی دکترای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران.

مریم معین

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.