مقایسه اثربخشی درمان راه حل- محور دیشیزر به صورت انفرادی و توام در کاهش تعارضات زناشویی

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 578

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEP-5-14_003

تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1397

Abstract:

هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان راه حل- محور دیشیزر به صورت انفرادی و توام در کاهش تعارضات زناشویی بود.آزمودنی های نمونه پژوهش شامل 33 زوج (66 نفر زن و مرد) از 150 زوج متقاضی مشاوره بودند که به دلیل درگیری و تعارض به شعب شورای حل اختلاف وابسته به دادگستری شهر اهواز مراجعه داشتند.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه 42 سوالی تعارضات زناشویی (a=0.99) که توسط براتی و زیر نظر ثنایی (1375) تهیه شده بود، استفاده شد و زوج های نمونه پژوهش آن را در مرحله قبل و بعد از مداخله آزمایشی (ارایه متغیر مستقل) تکمیل نمودند. داده های به دست آمده با روش تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی روی میانگین تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آماری نشان داد که هر دو شیوه زوج درمانی در کاهش تعارضات زناشویی موثر بوده اند. به علاوه در مقایسه شیوه های مختلف زوج درمانی با همدیگر نتایج زیر به دست آمد: بین شیوه انفرادی و توام راه حل- محور در کل تعارضات زناشویی و خرده مقیاس های کاهش همکاری، افزایش واکنش هیجانی، جلب حمایت فرزندان و افزایش رابطه با خویشاوندان خود تفاوت معنی داری مشاهده نشد. لیکن در خرده مقیاس های کاهش رابطه با خویشاوندان همسر و جدا کردن امور مالی، شیوه زوج درمانی توام راه حل- محور اثر بخش تر و برای خرده‎مقیاس کاهش رابطه جنسی، شیوه انفرادی راه حل محوراثربخش تر نشان داد.

Keywords:

درمان راه حل- محور دیشیزر , روش توام و انفرادی , تعارضات زناشویی

Authors

منصور سودانی

استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران

عبدالله شفیع آبادی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

احمد اعتمادی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

علی دلاور

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی