آقای دکتر Mansour Sodani

Dr. Mansour Sodani

استاد مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (360024)

43
94
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers