لیبرالیسم و تعلیم و تربیت

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 4,172

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TSCONF03_051

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

Abstract:

صاحب نظران تعلیم و تربیت لیبرال ، عنصر عقلی را ارزشمند ترین خصیصه انسانی تلقی می کنند و بر اینن بناور تسنتند کنه اگنر آدمی این عنصر به گونه ای صحیح به کار ببرد، آنگاه به شناخت واقعی پدیده تا خواتد رسید و واقعیت نهایی را درک خواتد کنرد . در واقع انسان می تواند به واسطه تجلی تای ظاتری و جود چیزتا به الگوی علی وجود و درک تماتنگ بین امور مختلن و رنر جامع آن تا نایل شود. اندیشمندان تعلیم و تربیت لیبرال به رور علی معتقد تستند که عقل تعلیم یافته عقلی است که نگرشی مرتبط و به تم پیوسنته از امور دارد. صاحب نظران تعلیم و تربیت لیبرال بر ویژگی تایی مانند پرورش تفکر انتقادی، عقلانیت یا پرورش ذتنن در تمنه ابعناد، کسب دانش به خارر دانش،پرورش فرد آزاد،فقدان تبعیض در قانون، تکثر گرایی عقیدتی و تمگانی بودن تعلیم و تربیت تاکید منی کنند .

Authors

ارمان رستمی تنگکی

دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

عباس قلتاش

دانشیار گروه علوم تربیتی واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسلامی ،مرودشت،ایران