تحلیل و ارزیابی ظرفیت های طبیعی در راستای شناسایی و رفع چالش های زیست محیطی پیشروی استان گلستان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 581

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KPIP11_118

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

Abstract:

رشد شتابان شهرنشینی در دهه های اخیر، باعث بروز مسایل و مشکلات جدید و چالش های فراوان زیست محیطی در سطح شهرها شده است. که موجب برهم خوردن نظم طبیعی و آلودگی زیست محیطی در بستر محیط زیست و محل زندگی انسانها شده است. شناخت وضع موجود و آگاهی از نقاط قوت و ضعف شهرها، کمک شایانی به ارایه سیاستها، طرحها، و برنامه های شهری میکند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت زیست محیطی استان گلستان به لحاظ برخورداری از شاخص بخش محیط زیست، به بررسی پایداری و مشکلات و موانع موجود در این بخش میپردازد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و رویکرد حاکم بر فضای تحقیق، کاربردی است. تکنیک به کار رفته در پژوهش، مدل Topsis و جهت وزن دهی شاخصها از مدل آنتروپی شانون استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که استان گلستان به لحاظ برخورداری و پایداری از شاخصهای زیست محیطی در سال 1385 از وضعیت مناسب و بهتری نسبت به سایر سالهای مورد مطالعه برخوردار بوده است و در سال 1394 از میزان پایداری شاخصهای زیست محیطی استان کاهش یافته است.

Keywords:

Authors

رحیم بردی آنامرادنژاد

دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه بابلسر، مازندران

علی رحمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه بابلسر، مازندران

مصطفی آریان کیا

دانش آموخته مقطع کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گلستان گرگان