تاثیر پارامترهای اقلیمی دما و بارش بر بیماری سالک و تحلیل فضایی آن با استفاده GIS

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 538

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GISLS02_128

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397

Abstract:

بیماری لیشمانیوز یکی از بیماری های مشترک بین انسان و حیوان است، که از طریق نیش زدن پشه خاکی انتقال می یابد. شیوع و انتشار غالب بیماری ها از جمله سالک علاوه بر مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحت تاثیر عوامل اکولوژیکی است، در بین عوامل موثر در شیوع این بیماری انواع پوشش گیاهی و عناصر اقلیمی نقش اساسی در فرایند رشد پشه خاکی به عنوان ناقل بیماری و متعاقب آن بروز بیماری پوستی سالک دارد. هدف از این مطالعه تاثیر پارامترهای اقلیمی دما و بارش بر بیماری سالک و تحلیل فضایی آن با استفاده GIS در شهرستانهای استان یزد طی بازه زمانی 1384 تا 1393 بوده است. روش تحقیق تحلیلی و جهت تحلیل داده ها تحلیل های فضایی از نرم افزار ARC GIS و ENVI استفاده گردید. با توجه به نتایج داده های بیماری حاصل از تحقیق طی سال های 1384 تا 1393، تعداد 5452 نفر مبتلا به بیماری سالک گزارش شده اند که از این تعداد 2048 نفر زن و 3404 نفر مرد بوده اند. از کل مبتلایان به بیماری، میانگین سنی بیماران 29 سال بوده است. کمترین سن مشاهده شده بیماری زیر یک سال و بالاترین سن 94 سال بوده است. انحراف از معیار شاخص گروه های سنی 18/66 بوده است. بیشترین بیماران در مناطق شهری ساکن هستند. با توجه به یافته های پژوهش برای شاخص موران در شهرستان های استان یزد الگوی پراکنش بیماری با استفاده از این شاخص از الگوی تصادفی تبعیت می کند و در نهایت آنالیز تراکم کرنل نشان می دهد نقاط بحرانی وقوع بیماری بر شهر یزد متمرکز بوده در واقع مدفازی در شهر یزد و کانون های اطراف آن متمرکز است و پس از یزد بافق و مهریز از نظر نقاط بحرانی در اولویت های بعدی قرار دارند.

Keywords:

تحلیل فضایی , پارامترهای اقلیمی دما و بارش , سالک

Authors

محمد قاسمی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه سنجش از دور و - GIS ، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

سیدعلی الحسینی المدرسی

دکتری ژیومورفولوژی ، دانشیار گروه سنجش از دور و - GIS ، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

عباسعلی دهقانی تفتی

عضو هییت علمی گروه مبارزه با بیماری دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد