بررسی رابطه بین اخلاق سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان دیوان محاسبات منطقه 4

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 690

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMET02_032

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397

Abstract:

هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه اخلاق سازمانی با رضایت شغلی در دیوان محاسبات منطقه 4 است. این پژوهش کاربردی و از نوع تو صیفی - همب ستگی ا ست. روش های گردآوری اطلاعات در این پژوهش روش های کتابخانه ای و میدانی می با شد . پس از جمع آوری داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی چون شاخص های مرکزی و پراکندگی و آمار استنباطی چون آزمون کالموگروف - ا سمیرنوف برای اطمینان از نرمال بودن توزیع داده ها و با ا ستفاده از آزمونهای همبستگی پیر سون و رگر سیون چند متغیره به آزمون فر ضیه های تحقیق پرداخته شد. پس از تجزیه و تحلیل نتایج حا صل، مشخص شد که بین ابعاد اخلاق سازمانی با ر ضایت شغلی )بعد خودمداری ، بعد پایبندی به اصول اخلاقی و بعد خیراندیشی ( رابطه مثبت و معنی دار دارد و این بدان معنی است که با افزایش اخلاق سازمانی و ابعاد آن، ر ضایت شغلی نیز افزایش می یابد. همچنین نتایج حا صل از آزمون رگر سیون چند متغیره نشان میدهد که کلیه ابعاد اخلاق ساز مانی در پیشبینی رضایت شغلی نقش دارند. بطوری که میزان T بدست آمده برای کلیه متغیرهای مستقل معنی دار می با شند که بر ا ساس ضرایب β بعد پایبندی به ا صول اخلاقی قویترین ) 494 / 0 = β ( و بعد خودمداری اخلاق سازمانی ضعیفترین ) 2 / 0 = β ( پیش بینی کننده رضایت شغلی هستند.

Keywords:

Authors

جلیل توتونچی

گروه اقتصاد،واحد یزد،دانشگاه آزاد اسلامی،یزد،ایران

مریم محبی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، شیراز، ایران

هدی مرادی

گروه مدیریت صنعتی،واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی،یزد،ایران