آقای دکتر Jalil Totonchi

Dr. Jalil Totonchi

عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179018)

103
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers