ارتباط مکانیزم های دفاعی با سلامت عمومی در بین دریافت کنندگان مشاوره قبل از طلاق (اورژانس اجتماعی) غرب استان مازندران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 530

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON11_244

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

Abstract:

این مطالعه باهدف بررسی ارتباط مکانیزم های دفاعی با سلامت عمومی در بین دریافت کنندگان مشاوره قبلاز طلاق سازمان بهزیستی (اورژانس اجتماعی) غرب استان مازندران به انجام رسیده است. با توجه به این کهاین مطالعه به دست کاری متغیرها دست نمی زند و فقط به اندازه گیری آنها می پردازد، از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زوجین آسیب دیده که در مشاوره قبل از طلاقسازمان بهزیستی غرب استان مازندران در سال 97-1396 شرکت کرده بودند و در جلسات مشاوره از آنان خواسته شد که در صورت تمایل در این پژوهش شرکت کنند، می باشد. نمونه شامل 140 زوج، که به روشتصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق شامل پرسشنامه مکانیزم های دفاعی(DSQ-40)، و پرسشنامه سلامت روانی گلد برگ و هیلر می باشد. یافته ها حاکی از آن است؛ که مکانیزم های دفاعی و مولفه های، مکانیزم دفاعی رشد نایافته و روان آزرده با سلامت عمومی، همبستگیمنفی و معنی دار دارد. از آنجا که برای دست اندرکاران درمان و بهداشت روانی، کاربست مکانیزم های روانیرشد نایافته و نوروتیک به عنوان نشانگان اختلالات روان شناختی تلقی می شود، نتایج این مطالعه می تواندرهیافت های قابل توجهی به متخصصان بالینی جهت مواجهه موثر و مداخله به هنگام با کاربست مکانیزم هایدفاعی ارایه می کند.

Authors

شقایق تیلاب

دانش آموخته روانشاسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، مازندران، ایران

وحید خوش روش

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، مازندران، ایران