تاثیر تمرین استقامتی همراه با روزه داری و یک دوره بی تمرینی بر سطوح پلاسمایی آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین در مردان غیرفعال

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 413

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSP-4-15_001

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

Abstract:

آدیپونکتین به عنوان آدیپوکاین در تنظیم عملکرد انسولین نقش دارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر تمرین استقامتی همراه با روزهداری و یک دوره بی تمرینی بر سطوح پلاسمایی آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین است. 26 آزمودنی مرد ( میانگین - انحراف معیار: سن 25/2-3/7 سال، وزن 78/3 -12/7 کیلوگرم،شاخص توده بدنی (26/1-3/7 بهطور داوطلبانه در دو گروه روزه داری (F) و تمرین استقامتی و روزه داری (F+ET) در این تحقیق شرکت کردند. گروه F+ETدر طول ماه رمضان سه جلسه در هفته به تمرین استقامتی روی تردمیل پرداختند . طول و شدت فعالیت بر اساس انرژی مصرفی تعیین شده بود و مقدار کالری مصرفی هر جلسه تمرین استقامتی در هفته اول ماه رمضان 500 کیلو کالری بود که تا هفته آخر ماه رمضان به 800 کیلو کالری در جلسه افزایش یافت . پس از پایان ماه رمضان،آزمودنی های گروه F+ETفعالیت و روزه داری خود را متوقف و دو هفته بی تمرینی داشتند وآزمودنی های گروه F نیز روزه داری را متوقف و به رژیم غذایی عادی خود برگشتند. شاخص های آنتروپومتریکی و نمونه های خونی در سه مرحله قبل،پایان ماه رمضان و دو هفته پس از ماه رمضان اندازه گیری و ثبت شدند. برای تحلیل آماری دادهها از تحلیل واریانس مکرر با عامل بین گروهی استفاده شد. مقایسه بین گروهی داده ها نشان داد تمرین استقامتی در ماه رمضان بر غلظت آدیپونکتین، شاخص مقاومت انسولین، گلوکز و انسولین تاثیر معنی داری ندارد .(p> 0/05) با وجود این، غلظت آدیپونکتین در هر دو گروه F+ET و F در دو هفته پس از ماه رمضان افزایش معنیداری پیدا کرد (p<0/05) و این افزایش در هر دو گروه مشابه بود .در مقابل، مقادیر گلوکز، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین در هیچیک از گروه ها در دو هفته پس از ماه رمضان تغییر معنی داری نداشت(.(p> 0/05 بر اساس یافته های تحقیق حاضرمیتوان نتیجه گیری کرد که ترکیب تمرین هوازی و روزه داری اثری فراتر از روزهداری تنها ایجاد نمیکند و افزایش آدیپونکتین در دو هفته پس از ماه رمضان احتمالابه دلیل تغییر رژیم غذایی از روزه داری به رژیم عادی است و ارتباطی با بیتمرینی ندارد.

Authors

روح اله رنجبر

دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هییت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز

سجاد احمدی زاد

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

محسن خوش نیت نیکو

گروه روزه داری پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران

علیرضا سلیمی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی