تاثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمان های کارآفرین

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 629

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA05_001

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و سازمان های کارآفرین می باشد. مسیله اصلی این است که آیا سبک رهبری تحول آفرین میتواندکارآفرینی سازمانی را در سازمان افزایش دهد. مطالعات حاکی از آن است که اقدامات کارآفرینانه، به عنوان یک معبر حساس و بحرانی برای رسیدن به مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان ها، همواره مورد توجه بوده است. بررسی پژوهش های موجود حاکی از وجود رابطه ی بین این دو متغیر بوده و نشان می دهد که رهبری در سازمان های کارآفرین، بیش تر تحولی بوده و تاثیر قابل توجهی بر جهت گیری و شکل گیری سازمان های کارآفرین دارد . این پژوهش بدنبال ارایه الگویی برای نشان دادن ارتباط بین رهبری تحولی و سازمان های کارآفرین می باشد و روش تحقیق دراین مقاله مرور منابع کتابخانه ای و پژوهشی و مقالات گوناگون جمع آوری شده است و شواهد دال بر وجود ارتباط میان این دوعامل می باشد که خود گویای آن است که سبک رهبری تحول آفرین، کارافرینی را درسازمان توسعه می دهد. اینکه رهبری تحول آفرین، ایجاد اعتماد به اهداف سازمانی و ترسیم اهداف سازمانی روشن، فراهم آوردن رضایت و امنیت شغلی، توجه به نیازهای کارکنان، فراهم کردن پیشرفت شغلی و در نظر گرفتن آموزش های لازم در خصوص فرایند تسهیم دانش زمینه ساز تسهیم هرچه بهتر و بیشتر دانش در سازمان کارافرین و در نتیجه بهبود عملکرد فردی و سازمانی گردند.

Authors

سمیه علی مندگاری

دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(مدیریت استراتژیک)

احمد طاهری

دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(مدیریت استراتژیک)

اسرافیل قاسمی

دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(مدیریت استراتژیک)