بررسی تاثیر پیش بینی سود توسط مدیریت بر عدم تقارن اطلاعاتی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 695

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA05_018

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

از آنجا که بسیاری ازتحلیل گران و سرمایه گذاران، تصمیم های خود را با توجه به اطلاعات موجود می گیرند، سودهای پیش بینی شده توسط مدیران در مقایسه با سودهای جاری و ارزش دفتری سرمایه ارزش بیشتری دارد و همچنین سودهای پیش بینی شده توسط مدیریت در ارزیابی شرکتها و تاثیرگذاری بر قیمت سهام شرکتها معیار بااهمیتی است. درصورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار، در اختیار دارند. با توجه به اطلاعات فوق هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر پیش بینی سود توسط مدیریت بر عدم تقارن اطلاعاتی است. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی میباشد. از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع استقرایی، از نظر زمان انجام پژوهش مقطعی و از نظر نوع دادهها پژوهش کمی، از نظر نحوه ی اجرای توصیفی، پیمایشی و از نوع علی و پس رویدادی است. در این پژوهش تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی سال 1388 تا پایان سال 1392 به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است که از 560 شرکت حاضر 112 شرکت بهعنوان نمونه انتخاب شد. یافته های پژوهش نشان داد که؛ پیش بینی سود توسط مدیریت بر عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر معنادار دارد. براساس یافته های پژوهش پیشنهاد میگردد اطلاعات مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی در صورتهای مالی سالانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران افشا گردد

Keywords:

پیش بینی سود توسط مدیریت , عدم تقارن اطلاعاتی

Authors

خدیجه محمدی

استاد حق التدریس دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد کرمانشاه (سرپل ذهاب)