تاثیر دما و سرعت هوای خشک کردن بر خصوصیات رنگ گیاه دارویی گشنیز (.Coriandrum sativum L)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 415

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCAMEM11_033

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

خشک کردن یکی از مراحل مهم پس از برداشت گیاهان دارویی می باشد که نقش مهمی در کمیت و کیفیت محصول دارد. بهمنظور بررسی شرایط مختلف خشک کردن بر خصوصیات رنگ گیاه گشنیز، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرحبلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور دما (در سه سطح 40 ، 50 و C°60) و سرعت هوای خشک کردن (در سه سطح 5 / 0 ، 1 و1/5m/s) با سه تکرار اجرا گردید. خشک کردن تا رسیدن محتوای رطوبتی نمونه ها به 10 درصد رطوبت اولیه بر پایه وزن ترادامه داشت. نتایج با روش خشک کردن سنتی مقایسه شد. نتایج نشان دهنده تاثیر معنی دار مدل آماری و تیمارها بر فاکتورهایاندازه گیری شده بود به طوری که شاخص های رنگ (*L) و (*a) در اثر شرایط خشک شدن کاهش یافته و شاخص (*b) افزایشیافت. بررسی تغییرات EΔ نشان داد که بالاترین میزان این پارامتر در دمای 50 درجه سلسیوس و سرعت جریان هوای 5 / 0 متربر ثانیه به میزان 32 / 18 و پایین ترین میزان این پارامتر در دمای 60 درجه سلسیوس و سرعت جریان هوای 5 / 0 متر بر ثانیه بهمیزان 49 / 5 بدست آمد. دمای 60 درجه سانتیگراد و سرعت هوای 5 / 0 متر بر ثانیه را میتوان به عنوان تیمارهای مناسب برایحفظ کیفیت نمونه در حال خشک شدن در نظر گرفت.

Authors

رضا طباطبایی کلور

دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

محمد میرزایی

دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری پس از برداشت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری