کاربرد روش کوادراتور دیفرانسیلی در خمش وکمانش پانل های ساندویچی بر بستر الاستیک

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 560

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CMME01_073

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1397

Abstract:

پنل های ساندویچی کامپوزیتی با توجه به وزن کمتر و خواص مکانیکی مطلوب تر نسبت به مواد مرکب (کامپوزیت ها)، می توانندنقش های مهمتری در صنایع مختلف ایفا کنند. لذا در این پژوهش کمانش و تغییر شکل های ایجادشده در یک پنل ساندویچی بررسی شده است. پنل ساندویچی با هسته فوم ساده به صورت متقارن فرض شده است. معادلات حاکم بر مدل با استفاده تیوری تغییر شکل برشی مرتبه اول استخراج و توسط روش عددی کوادراتور دیفرانسیلی حل گردیده اند. شرایط مرزی حاکم بر مدل از نوع چهار سر گیردار در نظر گرفته شده است. همچنین فرض شده است پنل بر روی بستر الاستیک وینکلر قرار دارد. جهت صحت سنجی، نتایج تحلیلی با نتایج حاصل از مدلسازی اجزای محدود مقایسه شده و خطای نسبی کمی مشاهده شده است. در بخش نتایج به بررسی پارامترهای هندسی تاثیرگذار ازجمله نسبت ابعاد، ضخامت هسته به رویه ها و نسبت طول به ضخامت بر میزان بار کمانشی و تغییر شکل های به وجود آمده تحت بارهای عرضی پرداخته شده است.

Authors

رضا شیرانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مکانیک طراحی کاربردی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

محمد شیشه ساز

استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

شاپور مرادی

استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز