ارزیابی و ارایه راهبرد جهت بهینه سازی سایت اسکان موقت و اضطراری شهردورود

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 446

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCACS03_271

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

Abstract:

مقدمه: با توجه به تاریخچه مخاطرات طبیعی شهردورود و توسعه شهری در مناطق آسیب پذیر ، نیاز به تامین فضای اسکان موقت و اضطراری به عنوان یک امر ضروری در برنامه های مدیریت بحران برای این شهر محسوب می گردد که مانند دیگر کاربری های شهری باید بر اساس اصول و قواعد مشخص مکان یابی گردند.در این راستا با توجه به تحقیقات بعمل آمده در جهت شناخت و بهبود وضعیت سایت اسکان موقت و اضطراری ، ارزیابی سایت تعیین شده توسط شهرداری شهر دورود با توجه به معیارهای استاندارد برای برنامه ریزی و طراحی سایت مد نظر قرار گرفته است. روش ها: روش مطالعه حاضر توصیفی-تحلیل است که در طی پژوهش به کمک مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی در ابتدا به شناخت نقاط قوت،ضعف،فرصت و تهدید(SWOT )پرداخته شده است و نتیجه توسط خبرگان اولویت بندی شده و امتیاز دهی صورت پذیرفته و در نهایت به ارایه استراتژی های ترکیبی از نقاط قوت و تهدید ها(ST)در عوامل بیرونی و درونی بهره گرفته شده است. یافته ها: براساس تجزیه و تحلیل انجام شده از سایت انتخابی شهرداری،محل در موقعیت استراتژی ST قرار کرفته است. نتیجه گیری: راهبردهای پژوهش حاضردر قالب 3 حوزه کلی کاهش و تقلیل عوامل آسیب رسان،مقاوم سازی عوامل آسیب پذیر در برابر زلزله، فرهنگ سازی و ارتقای سطح بینش عمومی در رابطه با زلزله و خطرات ناشی از آن تعیین شد و سیاست ها در جهت بهبود وضعیت موجود پیشنهاد گردید.

Keywords:

آسیب پذیری , مدیریت بحران , اسکان موقت و اضطراری , استراتژی

Authors

فاطمه دیرکوند

دانشجوی کارشناسی ارشد رشد مدیریت سوانح طبیعی،دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران،ایران

نسترن اسمعیل پورزنجانی

دانشجوی دکتری شهرسازی،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،تهران،ایران

سید مجتبی حسینی

گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران