مقایسه مهارت های اجتماعی، احساس تنهایی وسازگاری با مدرسه در دانش آموزان تک سرپرست با دانش آموزان عادی شهرستان آشتیان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 644

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ADCONF02_115

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

Abstract:

پژوهش حاضر به مقایسه مهارت های اجتماعی، احساس تنهایی، و سازگاری با مدرسه در دانش آموزان تک سرپرست با دانش آموزان عادی شهرستان آشتیان پرداخته است. مسیله اصلی این است که آیا بین مهارت های اجتماعی، احساس تنهایی و سازگاری با مدرسه در دانش آموزان تک سرپرست با دانش آموزان عادی شهرستان اشتیان تفاوت وجود دارد روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد و در این تحقیق برای سنجش متغیر مهارت های اجتماعی از مقیاس مهارت های اجتماعی نوجوانان ایندربیترن و فوستر (1992)، برای سنجش متغیر احساس تنهایی از پرسشنامه احساس تنهایی راسل (1995) و جهت سنجش سازگاری با مدرسه از مقیاس سازگاری دانش آموزان (سینها و سینگ، 1993) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی دانش آموزان تک سرپرست و عادی شهرستان آشتیان می باشد و با استفاده از نمونه گیری کوکران، 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. در این تحقیق برای بررسی فرضیه ها از آزمون های تی مستقل، آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین دانش آموزان تک سرپرست و دانش آموزان عادی از نظر میزان مهارت های اجتماعی، احساس تنهایی، و سازگاری با مدرسه تفاوت وجود دارد.

Keywords:

مهارت های اجتماعی , احساس تنهایی , سازگاری با مدرسه و دانش آموزان تک سرپرست و دانش آموزان عادی

Authors

داود معینیان

عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان، گروه روانشناسی بالینی، آشتیان، ایران

علیرضا ملازاده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان، گروه روانشناسی بالینی، آشتیان، ایران