ارتباط دلبستگی به خدا و سازگاری عاطفی، اجتماعی، آموزشی دانش آموزان دختر نوجوان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 458

This Paper With 10 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPSYCHI01_020

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1397

Abstract:

در این پژوهش ارتباط بین دلبستگی به خدا و سازگاری عاطفی، اجتماعی، و آموزشی دانش آموزان دختر نوجوان شهر تهران بررسی شد. بدین منظور 222 دانش آموز دبیرستانی منطقه 14 تهران با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به پرسش نامه های دلبستگی به خدا M-SAS(فرم خلاصه شده) و سازگاری سینها و سینگ پاسخ دادند. داده ها با شاخص آماری همبستگی تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین دلبستگی به خدا و سازگاری دانش آموزان ارتباط معنادار وجود دارد. در مجموع نتایج پژوهش حاضر تاییدی بر نقش دلبستگی به خدا در افزایش سازگاری دانش آموزان دختر نوجوان است

Authors

اعظم زارع میرک آباد

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ، دانشگاه الزهرا (س)