اثر 8 هفته تمرین مقاومتی در تعدیل تغییرات sdLDL و گالکتین-3 بر اثر یک جلسه فعالیت قدرتی شدید

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 453

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PTLAR01_118

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1397

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر تعدیل تغییرات sd LDL و گالکتین-3 و اثر آن بر یک جلسه تمرین مقاومتی شدید بود. بدین منظور تعداد 11 مرد غیر ورزشکار با میانگین سنی 26/6 ± 1/5 سال، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابتدا میزان 1RM آنها در هر ایستگاه اندازه گیری شد، پس از 48 ساعت اولین جلسه خونگیری به عمل آمد و سپس اولین جلسه شدید را با 80 درصد 1RM و 8 تکرار حرکات پرس سینه، زیر بغل، جلو بازو، پشت بازو، سر شانه، پشت پا، اسکات و دراز نشست را انجام دادند. بلافاصله پس از اتمام تمرین مجددا از آزمودنیها خونگیری به عمل آمد. پس از 48 ساعت استراحت، برنامه 8 هفته ای تمرینات مقاومتی آغاز شد. این برنامه شامل همان حرکات اجرا شده در پروتکل قبل بود با این تفاوت که برنامه به صورت ایستگاهی و با شدت 65 درصد حداکثر قدرت، 3 روز درهفته، در قالب 3 ست و 12 تکرار طی 4 هفته اول اجرا شد. پس از آن در 4 هفته دوم شدت تمرین به 80 درصد حداکثر قدرت، 3 روز درهفته، در قالب 3 ست و 6 تکرار رسید. 48ساعت پس از اتمام دوره تمرینی مجددا برای سومین مرتبه نمونه گیری خونی به عمل آمد و در همان روز مجددا آزمون شدید مقاومتی اجرا شد و برای چهارمین بار خونگیری بلافاصله پس از این آزمون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های t همبسته و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد سطح sd LDL بلافاصله پس از اولین جلسه تمرین شدید مقاومتی افزایش معنیداری یافته است .(P> 0/05) با انجام 8 هفته تمرین مقاومتی، سطح sd LDL کاهش معنیداری نسبت به بلافاصله پس از اولین جلسه تمرینی پیدا کرد (P> 0/05) اما نسبت به سطح اولیه تفاوت معنی داری نداشت. همچنین نتایج نشان داد سطح sd LDL در مرحله چهارم یعنی بلافاصله پس از یک جلسه تمرین شدید متعاقب 8 هفته تمرین مقاومتی نسبت به مرحله سوم و اول تفاوت معنی داری نداشته و نسبت به شرایط مشابه خود یعنی مرحله دوم کاهش معنی داری پیدا کرده است .(P> 0/05) این بدان معنی است که 8 هفته تمرین مقاومتی توانسته است افزایش سطح sd LDL به دنبال یک جلسه تمرین مقاومتی شدید را تعدیل نماید. از طرف دیگر، سطح گالکتین-3 بلافاصله پس از اولین جلسه تمرین شدید مقاومتی افزایش معنیداری یافت (P> 0/05) و پس از انجام 8 هفته تمرین مقاومتی، سطح گالکتین-3 تعدیل پیدا کرد اما این کاهش معنی دار نبود. همچنین نتایج نشان داد سطح گالکتین 3- در مرحله چهارم یعنی بلافاصله پس از یک جلسه تمرین شدید متعاقب 8 هفته تمرین مقاومتی نسبت به مراحل قبل و به خصوص مرحله اول تفاوت معنی داری ندارد. از آنجا که سطح گالکتین- 3 تنها در مرحله دوم نسبت به حالت استراحت به طور معنی داری بالاتر است، بنابراین 8 هفته تمرین مقاومتی توانسته است افزایش سطح گالکتین- 3 به دنبال یک جلسه تمرین مقاومتی شدید را تعدیل نماید. به طور کلی می توان گفت 8 هفته تمرین مقاومتی سطح sd LDL و گالکتین- 3 را در اثر یک جلسه تمرین مقاومتی شدید تعدیل می نماید

Keywords:

sd-LDL , گالکتین - 3 , تمرین مقاومتی منظم و فالیت

Authors

حمیدرضا نیری خوب

دانشجوی کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

مهرزاد مقدسی

دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران