Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

مقایسه تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی به روش بازی جدی در بستر گوشی هوشمند و شبیه سازی بر نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا

فصلنامه علوم مراقبتی نظامی، دوره: 5، شماره: 2
Year: 1397
COI: JR_MCS-5-2_002
Language: PersianView: 316
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 9 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

مهدیه یزدانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری
زهرا فارسی - دکترای تخصصی پرستاری (آموزش داخلی-جراحی)، دانشیار، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت جامعه
مریم نظام زاده - کارشناس ارشد پرستاری، مربی، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه پرستاری نظامی.

Abstract:

مقدمه: انجام صحیح احیای قلبی ریوی به حدی ضروری است که اطلاع از آن می تواند به معنای نجات جان یک انسانباشد. به همین دلیل تاکید زیادی بر آموزش و تغییر نگرش افراد در زمینه احیای قلبی ریوی شده است.هدف: مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی به روش بازی جدی در بستر گوشی هوشمند وشبیه سازی بر نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا انجام شد.مواد و روش ها: این کارآزمایی کنترل شده تصادفی در سال 1397 انجام شد. 53 نفر از دانشجویان ترم اول دانشکدهپرستاری آجا به صورت نمون هگیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و یک گروه کنترل قرارگرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه پژوهشگر ساخته نگرش بود که به صورت پیش آزمون و پ سآزمون بر روی هر سه گروهبه فاصله دو هفته اجرا شد. مداخله در گروه آزمون اول شامل آموزش احیای قلبی ریوی به روش شبیه سازی و در گروهآزمون دوم به روش بازی جدی در بستر گوشی هوشمند بود. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 23 استفاده شد. سطح معنی داری P<0/05 در نظر گرفته شد. یافته ها: آزمون کروسکال والیس نشان داد که میانگین نمره نگرش قبل از مداخله در گروه شبیه سازی 5/81±24/56، در گروه بازی جدی. در بستر گوشی هوشمند 8/32±21/94 و در گروه کنترل 5/34±22/29بود که از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت (P=0/188). همچنین، آزمون آنوای یک طرفه نشان داد که دو هفته بعد از مداخله میانگین نگرش در گروه شبیه سازی 5/68±22/06، در گروه بازی جدی در بستر گوشی هوشمند 5/39±20/44 و در گروه کنترل 4/79±25/11 بود که از نظر آماری تفاوت معن یداری نداشت (P=0/69). نتایج آزمون ویلکاکسون نشان داد که در نمره نگرش دانشجویان در گروه آزمون اول (شبیه سازی) (P=0/123)، گروه آزمون دوم )بازی جدی در بستر گوشی هوشمند) (P=0/437) و گروه کنترل (P=0/227) قبل و بعد از مداخله تغییر معنی داری ایجاد نشد. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاکی از این بود که آموزش احیای قلبی و ریوی به روش بازی جدی در بستر گوشی هوشمند و شبیه سازی با فاصله زمانی 2 هفته تاثیر معنی داری بر روی نگرش دانشجویان پرستاری ندارد. به نظر می رسد برای تغییر نگرش دانشجویان نیاز به استفاده طولانی مد تتر از روش های مختلف نوین آموزشی می باشد.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is JR_MCS-5-2_002. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/836314/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
یزدانی، مهدیه و فارسی، زهرا و نظام زاده، مریم،1397،مقایسه تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی به روش بازی جدی در بستر گوشی هوشمند و شبیه سازی بر نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا،https://civilica.com/doc/836314

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: علوم پزشکی
Paper count: 1,161
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support