مقایسه احساس پیوستگی و ناگویی هیجانی در دانشجویان زن متاهل ومجرد

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 464

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PCCONF06_255

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه احساس پیوستگی و ناگویی هیجانی در دانشجویان زن متاهل ومجرد انجام شده است.روش پژوهش مقایسه ای است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مجرد و متاهل زن یکی از دانشگاه های شهرمشهد به تعداد 1443 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 100 نفر زن ) 50 مجرد و 50 متاهل (که تمایل به شرکت در تحقیق و تکمیل کردن پرسشنامه ها را داشتند ، انتخاب شدند . جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه احساس پیوستگی آنتونوسکی ) 1987 (و پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو ) 2005 ( استفاده شده است. اطلاعات جمع آوری شده ازطریق شاخص های آمار توصیفی و آمار استنباطی و تی مستقل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان دادند که احساس پیوستگی در زنان متاهل دانشجو نسبت به زنان مجرد بیشتر و ناگویی هیجانی زنان متاهل نسبت به زنان مجرد کمتر است .

Authors

مریم ضیایی

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی ، گروه روانشناسی و علوم تربیتی ، واحد کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمان

ویداسادات رضوی نعمت اللهی

استادیار ، گروه روانشناسی و علوم تربیتی ، واحد کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمان.