بررسی میزان رضایتمندی از نمایشگاه های تخصصی کشاورزی (مورد مطالعه: نمایشگاه های بین المللی تهران)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 506

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AFPICONF06_230

تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1398

Abstract:

نمایشگاه های بین المللی یکی از مهم ترین ساختارها برای معرفی تولیدات، انجام تبلیغات، ارائه آموزش و ارتباط نزدیک با مشتریان می باشند و نقش قابل توجهی در شناساندن شرکت ها به بازارهای هدف دارند، از این رو مطالعه ی حاضر با هدف بررسی میزان رضایتمندی از نمایشگاه های تخصصی کشاورزی انجام شده است.روش تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن از طریق نظر خبرگان مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای پرسشنامه اولیه 0/51 و در پرسشنامه نهایی 0/84 بدست آمد. جامعه آماری این پژوهش را دو گروه غرفه داران N=3061 و بازدیدکنندگان N=173128 نمایشگاه های بین المللی کشاورزی تهران در سال 1395 تشکیل دادند که باتوجه به حجم بالای جامعه ی آماری از نمونه گیری در دسترس استفاده شد. بر این اساس تعداد 235 نفر از غرفه داران و تعداد 325 نفر از بازدیدکنندگان به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و بهره گیری از نرم افزار SPSS16 انجام شد. میزان رضایتمندی از نمایشگاه های کشاورزی از سطح کم تا زیاد در تغییر است. عامل آموزش با 24/740 درصد واریانس متغیرها به عنوان مهم ترین عامل شناخته شد. عوامل ارزیابی تجاری، برنامه ریزی و مدیریت اجرایی نمایشگاه، هویت ملی منزلت بین المللی، بازاریابی و اطلاعات تجاری و مولفه های آنها به ترتیب از سطح متوسط تا کم رضایت داشتند. تمرکز نمایشگاه کشاورزی به سمت اعتباربخشی بین المللی، ارتقای تخصص گرایی، هویت یابی تجاری، موجب ارتقای کمیت وکیفیت نمایشگاه بین المللی تهران می گردد

Keywords:

رضایتمندی , نمایشگاه های بین المللی , کشاورزی , تهران

Authors

کیومرث مولادوست

کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

فاطمه پاسبان

دکترای اقتصاد، استادیار موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی، تهران، ایران

مهنا شاهمرادی

دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران