رابطه ویژگی های شخصیتی معلم با شادکامی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,186

This Paper With 9 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCPP05_046

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1398

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی معلم با شادکامی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان انجام شد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش نیز کلیه دانش آموزان و معلمان پایه دهم شهر بیرجند بود که در سال تحصیلی 97-96 مشغول به تحصیل بودند که تعداد آنان 1200 نفر دانش آموز و 60 معلم بود. حجم نمونه در پژوهش حاضر با توجه به حجم نمونه و استفاده از جدول مورگان شامل 200 دانش آموز و 50 معلم به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه شادکامی آکسفورد، پرسشنامه ویژگی های شخصی اسپنس و معدل تحصیلی همان ترم تحصیلی دانش آموزان بود. نتایج پژوهش نیز با روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی معلمان با شادکامی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد و متغیر ویژگی های شخصیتی معلمان پیش بینی کننده قوی برای شادکامی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان است.

Authors

عاطفه یعقوبی

هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه بیرجند

فاطمه نادری

دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه بیرجند

حسین شکوهی فرد

دانشجوی کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه بیرجند