بررسی تاثیر سبک های رهبری با فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی در اداره کل محیط زیست در اداره کل محیط زیست استان گلستان

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 610

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MIEACONF02_006

تاریخ نمایه سازی: 26 تیر 1398

Abstract:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سبک های رهبری با فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی در اداره کل محیط زیست استان گلستان صورت گرفته است. از نظر هدف یک تحقیق کاربردی محسوب میشود. براساس ماهیتو روش نیز یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان اداره کل محیط زیست استان گلستان به تعداد ۱۶۲ نفر و حجم نمونه ۱۳۰ نفر که به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های کمی و تکنیک های آماری توصیفی استفاده شده است.روش های تحلیل توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد به همراه نمودارهای مرتبط با هر متغیر بود.برای آزمون الگوی های تحقیق از روش معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) استفاده شد و در نهایت برازش مدلبا توجه به مفروضات مربوط به نوع ارتباط متغیرهای مستقل و وابسته صورت گرفته و به تفسیر نتایج آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شد. شواهد تجربی به دست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است که نتایج نشان دهنده ی تاثیر گذار بودن متغیر های سبک رهبری و فرهنگ سازمانی و نیز ابعاد آن ها بر رضایت شغلی بود. به طور کلی باید گفته شود که مدیران در نقش یک رهبر، همواره باید نسبت به تفویض اختیار وجلب مشارکت کارکنان در تصمیم گیری در امور مدیریتی و غیر مدیریتی اشتیاق نشان دهند. از این طریق مسئولیت پذیری و پاسخگویی را به امری همگانی تبدیل می کنند. همچنین افزایش فرهنگ سازمانی(نوآورانه، حمایتی) در اداره کل محیط زیست استان گلستان موجب می شود سازمان اطلاعات محیط اطراف خود را سریع تر و با دقت بیشتری تجزیه و تحلیل کرده در نتیجه این امر رضایت شغلی کارکنان را در پی خواهد داشت و در نتیجه عملکرد در سازمان بهبود پیدا می کند.

Authors

محمود رضا چراغعلی

گروه اقتصاد و مدیریت دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

طاهره صالحی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازارریابی