تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان پایه ستون تکی با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 589

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ENGIN04_109

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

Abstract:

عدم قطعیت در تمامی پارامترهای دخیل در طراحی سازه ها وجود دارد. به دلیل پیچیدگیهای مرتبط با جابجایی پارامترهای تصادفی، معمولا یک روش قطعی در طراحی سازه ها به کار میرود. برای جبران اثر عدم قطعیت از عامل های ایمنی استفاده میشود. برآوردحاشیه ایمنی طراحی با استفاده از روشهای قطعی غیرممکن است. تحلیل قابلیت اطمینان رویکردی منطقی برای ارزیابی ایمنی سازه ها در حضور عدم قطعیت ارائه میدهد. مقاله حاضر به تحلیل قابلیت اطمینان یک پایه ستون بتنی مسلح با استفاده از روش حالت محدود میپردازد. عدم قطعیت مربوط به خواص مواد، خواص هندسی و بارگذاری مد نظر قرار گرفته و پارامترها به صورت متغیرهای تصادفی یکنواخت و نرمال مدل شدهاند. تحلیل قابلیت اطمینان با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو با استفاده از کدهای توسعه یافته در نرمافزار انجام شده است. احتمال شکست برای مودهای مختلف شکست تخمین زده میشود. تغییرات شاخص قابلیت اطمینان با ضریب بار و همچنین سن ساختمان نیز در شبیه سازیهای مونت کارلو برای بدست آوردن اطلاعات احتمالی برای مسائل مربوط به پارامترهای تصادفی مطالعه شده است.

Authors

امیراحمد هدایت

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

سمانه ابدالی

دانشجوی دکتری سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان