شناسایی ماهی خارو باله سفید CHIROCENTRUS NUDUS SWINSON , 1839 با استفاده از روش دی ان ای بارکدینگ در سواحل خلیج فارس

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 761

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PGSD01_109

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1398

Abstract:

ماهی خارو باله سفید Chirocentrus nudus جزء مهم ترین ماهیان تجاری سواحل جنوب ایران است که به دلیل افزایش آلودگی وبهره برداری وصید بی رویه واز طرفی دیگر فقدان برنامه مدیریتی شیلاتی مثل شناسایی وتفکیک ذخایر ژنتیکی، ذخایر ان در حال کاهش می باشد.در این پژوهش به منظور بررسی وارزیابی ساختار ژنتیکی ماهی خارو بالهسفید Chirocentrus nudus و توالی یابی ژن سیتوکروم اکسیداز میتوکندری COI در خلیج فارس 6 نمونه از 3 ایستگاه ساحلی شیف آبادان بندرعباس صید گردید وقطعه ایی از باله دمی هر نمونه در اتانول 96 درصد قرار داده شده.استخراج DNA به روش فنل کلروفروا وبا واکنش زنجیره ایی پلی مراز با یک جفت پرایمر انجام گرفت.بعد از توالی یابی یا بارکد ژن COI ، ردیف کردن توالی ها صورت گرفت. ترسیم درخت فیلوژنی با نرم افزار Maximum linkhood ، Neighbor- joining و UPGMA انجام شد.نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که ماهی خارو باله سفید در شمال خلیج فارس دارای حداقل دو جمعیت می باشد. بنابراین می توان ژن COI را یک ژن کار آمد ومناسب برای طبقه بندیوتفکیک گونه های مختلف دانست.

Authors

حکیمه فکراندیش

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، گروه شیلات، بوشهر، ایران

عصمت یزدان پرست

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، گروه شیلات، بوشهر، ایران