بررسی ارتعاشات آزاد میکرومیله ی مخروطی ناقص بر اساس نظریه کوپل تنش اصلاح شده

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 438

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MECHAERO04_122

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

Abstract:

در مقاله حاضر روابط ارتعاشی حاکم بر میکرومیله ی پیچشی مخروطی ناقص با استفاده از روش کوپل تنش اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفته است. برای این مهم در ابتدا با استناد به روش کوپل تنش اصلاح شده انرژی جنبشی و پتانسیل میکرو میله بدست آمده، سپس با اعمال اصل همیلتون معادلات حاکم بر رفتار ارتعاشی میکرو میله تحت پیچش استخراج گردیده است. آنگاه با اعمال روش گلرکین معادلات کاهش یافته و قابلیت تحلیل یافته اند. شرایط مرزی مسئله به صورت یکسر گیردار یکسر آزاد اعمال شده و مقدار فرکانس طبیعی بدست آمده است. و در نهایت تاثیر شرایط مختلف بر رفتار ارتعاشی این سازه مطالعه شده است.

Authors

احسان محمدی ارانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان، گلپایگان، ایران

مسعود رهائی فرد

استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنیو مهندسی گلپایگان، گلپایگان، ایران