آقای دکتر Masood Rahaeifard

Dr. Masood Rahaeifard

دانشیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (298155)

13
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers