فرسودگی شغلی،عوامل ایجاد کننده و پیامدها

Publish Year:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

370

This Paper With 17 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NMCH03_061

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

Abstract:

امروزه به دلیل تاثیرات مخربی که فرسودگی شغلی می تواند بر شخص به جای گذارد سازمان ها به دنبال روشهای نوینی هستند تا بتوانند فرسودگی شغلی را کاهش دهند، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل ایجاد کننده وپیامدهای فرسودگی شغلی می باشد،فرسودگی شغلی ناشی از تنیدگی و فشارهای عصبی است که در نقش سازمانی فرد موثر است روش پژوهش حاضر از نوع مروری نظامند است، از این رو با استفاده از Google وMsrt و سامانه ارزیابی نسبت به یافتن و جمع آوری تمام مقالات اقدام شد. نمونه مطالعات مورد استفاده شامل 21 مطالعه انجام شده از سال1395تا 1397 در مقالات ایرانی بود.یافته ها نشان می دهد که فرسودگی شغلی تحت تاثیر عوامل مختلفی می تواند شکل بگیرد که در این بین خشونت مشتری و استرس شغلی دارای بیشترین تاثیر فرسودگی و امنیت شغلی ودادن پاداش های کارکنان می تواند تا حدودی از فرسودگی شغلی جلوگیری کند.

Authors

لیدانقدی نیا
لیدا نقدی نیا

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش بودجھ و مالیھ عمومی،دانشگاه پیام نور،رشت،گیلان،ایران

پریسارمضانی املشی
پریسا رمضانی املشی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول سازمانی،دانشگاه پیام نور،رشت،گیلان،ایران