بررسی عوارض حاد دیابت ملیتوس در بیماران بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 1370 تا 1378

Publish Year: 1381
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 484

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-6-1_009

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

Abstract:

سابقه و هدف: با توجه به شیوع دیابت در دنیا، عوارض شناخته شده آن، نقش عوامل اپیدمیولوژیک در پیش آگهی بیماران و به منظور تعیین عوارض حاد دیابت، خصوصیات اپیدمیولوژیک و میزان مرگ و میر ناشی از این عوارض، این تحقیق روی بیماران بستری، طی سال های 78-1370 در بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام گرفت.مواد و روش ها: تحقیق به روش مطالعه داده های موجود بر روی کلیه مبتلایان به دیابت ملیتوس و بستری انجام گرفت. خصوصیات فردی بیمار و ویژگی های بیماری بیماران، پس از بستری در بیمارستان از روی پرونده های آن ها استخراج شده و در فرم های اطلاعاتی ثبت گردید و با استفاده از جداول فراوانی و آمار توصیفی ارایه شد.یافته ها: در طول مطالعه، 114 بیمار دیابتی که دچار 144 مورد از عوارض حادشده بودند، بررسی شدند که از این تعداد 54 مورد (37/5%) دچار کتواسیدوز دیابتی، 9 بیمار (6/3%) دچار کمای هیپراسمولار و 81 بیمار(56/2%) دچار هیپوگلیسمی شده بودند. شایع ترین محدوده سنی ابتلا به DKA؛ 20-12 سال بود که 21 بیمار (38/9%) در این گروه سنی قرار داشتند. در این تحقیق از 54 بیمار DKA؛ 6 بیمار (11/1%) فوت کردند. 6 بیمار از 9 بیمار کمای هیپراسمولار و 5 بیمار از 81 بیمار دچار هیپوگلیسمی فوت کردند.نتیجه گیری و توصیه ها: شایع ترین عارضه حاد دیابت در بیماران بررسی شده، هیپوگلیسمی بوده است. فراوانی DKA در محدوده 20-12 سال از بقیه سنین بیشتر بود وکمای هیپراسمولار و هیپوگلیسمی گروه سنی بالای 60 سال از سایر گروه ها شایع تر بود. مرگ و میر در اثر کمای هیپراسمولار و هیپوگلیسمی و کتواسیدوز دیابتی در بیماران لیپ II دیابت (NIDDM) نیز اتفاق افتاده است. لذا مطالعه ای تحلیلی برای شناخت عوامل به وجود آورنده عوارض بیماری و نیز مطالعه ای تجربی برای کاهش بروز بیماری و درمان آن توصیه می شود.

Authors

حسین شریفی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان، گروه داخلی

محمد افشار

دانشگاه علوم پزشکی کاشان، گروه پرستاری داخلی و جراحی

حسین اکبری

دانشگاه علوم پزشکی کاشان- گروه آمار

سیدمحمد متینی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان، گروه داخلی