جایگاه نهادهای خیریه در تامین مالی و ترویج کارآفرینی در بسترICT

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 582

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KHAIRMANDEGAR02_035

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1398

Abstract:

همواره موسسات خیریه و به طورکلی نهادهای بخش سوم اقتصاد، در نقش مکمل و تضمین کننده بسترساز تحقق اهداف اجتماعی بوده اند. این نهادها برای تحقق این اهداف میتوانند از بسترهای نوین فناورانه ازجمله فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده نمایند. پژوهش حاضر در نظر دارد تا ضمن بررسی ظرفیتهای ورود بخش خیریه به فضای کارآفرینی و اشتغال زایی برای دستیابی به اهدافی چون کاهش فقر، جایگاه کارآفرینی این بخش در بسترهای نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) را مشخص سازد. یافته های تحقیق نشان میدهد در شرایط نوین اقتصادی کنونی، فضای کارآفرینی مبتنی بر بستر ICT هم چون استارت آپها، محمل مناسبی برای هدایت منابع بخش خیریه به سمت کارآفرینی و اشتغالزایی و همچنین محملی جهت تامین مالی اینگونه موسسات است. در این میان، بستر ICT میتواند در ایجاد کسبوکار، توانمندسازی مستضعفین، بازاریابی برای فقرا، ایجاد کسب وکار اجتماعی و کمک به تامین مالی طرحهای اشتغال زا و از طرف دیگر در تامین مالی پروژه های موسسات خیریه در قالب تامین مالی جمعی، یاریگر این نهادها باشد.

Keywords:

موسسات خیریه , کارآفرینی , فناوری اطلاعات و ارتباطات((ICT , فقرزدایی , اهداف اجتماعی

Authors

مهدی کیانی

دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)،

محمد سلیمانی

استادیار، گروه اقتصاد سیاسی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)