مجله مطالعات خانواده و تربیت اسلامی

Family studies and Islamic education

· حوزه های تحت پوشش:

علوم تربیتی با رویکرد اسلامی ، سبک زندگی اسلامی ، روانشناسی اسلامی

فراخوان مقاله برای دو فصلنامه مطالعات خانواده و تربیت اسلامی (ویژه سال ۱۴۰۲)

آسیب های تک فرزندی

آینده پژوهی شخصیت تک فرزندان در طبقات گوناگون اجتماعی

آسیب های سالمندی

بررسی میزان آگاهی جامعه از تبعات غلبه جمعیت سالمند و تاثیر آن بر رشد و جوان سازی جمعیت

نقش نهادهای اجتماعی در آگاهی بخشی به جامعه در خصوص تبعات غلبه جمعیت سالمند

اسقاط و قتل جنین

نقش حوزه های علمیه و مبلغین در کاهش آمار سقط جنین

مسائل فقهی سقط جنین ، هزینه کردها و درآمدها

ناباروری و تغییرات سبک زندگی

تبعات مصارف دارویی و تغذیه ای بر میزان باروری افراد

ازدواج بعنوان پیش نیاز و مقدمه فرزند آوری

بررسی آسیب های ناشی از ازدواج دیرهنگام

راهکارهای برون رفت از آسیب های بالا رفتن سن ازدواج

بررسی جایگاه سبک زندگی بر در کاهش جمعیت شیعیان

شرایط فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و ... اجتماع و افزایش یا کاهش رشد جمعیت

بررسی رابطه بین اشتغال زنان و کاهش یا افزایش جمعیت

بررسی رابطه بین رواج باورهای فمنیستی (موج اول ، دوم ، سوم و چهارم ) بر کاهش جمعیت

بررسی میزان فراگیری آسیب های اجتماعی بر کاهش جمعیت و بیان راهکارهای برون رفت از آن

بررسی واقعیت های فردی- اجتماعی ترس از تامین هزینه های فرزندان و میزان تاثیرپذیری خانواده ها از پروپاگاندای رسانه و ...

بررسی نقش خانواده زوجین در افزایش یا کاهش جمعیت

بررسی تاثیر تعداد بارداری و زایمان بر سلامت جسمی و روحی مادر

بررسی تاثیر کاهش جمعیت بر امنیت ملی

بررسی تاثیر کاهش جمعیت بر امنیت روانی خانواده

آسیب های ناشی از کنترل جمعیت از نظر فقه و حقوق اسلامی