مقالات Islamic Studies and Research، دوره 5، شماره 46