فصلنامه علم اندیشان ایران زمین

Scientists and thinkers of Iran, Iran, the earth

فصلنامه علمی تخصصی علم اندیشان به‌منظور تولید دانش و معرفت علمی درباره مسائل تخصصی،عمومی اجتماعی و فرهنگی و اندیشه صاحب¬نظران در حوزه های مختلف منتشر می شود.

این مجله در راستای طرح و تبیین مباحث نظری و پژوهش اصیل ، انتشار می شود.

· حوزه های تحت پوشش:

علوم انسانی – علوم تجربی- فرهنگی - اجتماعی

میانگین بازه زمانی فرایند داوری پذیرش مقاله کمتر از ۳ ماه